← Quay về trang chủ

Bỏ qua xử lý jekyll trên github pages

Bình thường thì các thư mục hoặc tên file bắt đầu với dấu gạch dưới, jekyll sẽ nghĩ đây là các tài nguyên đặc biệt nên không coppy các file này. Ví dụ khi bạn export static file HTML bằng Nextjs thì sẽ có một thư mục là _next, khi deploy lên github page, thì sẽ không thể load được tài nguyên từ thư mục này.

Giờ bạn có thể bỏ qua tiến trình này bằng cách tạo một file có tên .nojekyll ở thư mục gốc trên repo của bạn và đẩy nó lên github.