← Quay về trang chủ

Thêm router helper vào service trong Rails

Các router helper của rails là các method bạn thường thấy như user_url, root_url các helper này đã được include sẵn trong controller để bạn có thể sử dụng.

Còn đối với models, service bạn cần include module Rails.application.routes.url_helpers

class CustomService
  include Rails.application.routes.url_helpers
  default_url_options[:host] = ENV["HOST"] || Rails.application.config.action_controller.default_url_options # default host cho các method
end