← Quay về trang chủ

Select max, min, sum, count trong rails

Để sử dụng câu lệnh select với max, min, sum trong rails sẽ có các hàm sau.

  Person.maximum('age') # => 93
  Person.minimum('age') # => 18
  Person.sum('age') # => 4562
  Person.count(:age) # => 40